15.06. 2022

Dopis zastupitelům ve věci schvalování návrhu Zadání Nového územního plánu

Na jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 20. června 2022 je jakožto 17. bod programu předložen ke schválení návrh Zadání nového územního plánu. Oproti předchozí verzi předložené k veřejnému připomínkování zhruba před rokem návrh doznal výrazných změn k lepšímu, přičemž větší část našich připomínek a návrhů byla alespoň zčásti akceptována (viz Příloha s vypořádáním připomínek, str. 158 - 166). Přesto v něm zůstává několik z našeho pohledu velmi problematických bodů, které v následujícím textu určeném jak zastupitelům, tak i veřejnosti nadnášíme a vysvětlujeme:

V Ústí nad Labem, dne 16. června 2022

Vážení zastupitelé, Ústecký spolek Stop tunelům podal loni dvacet připomínek k návrhu územního plánu. V upraveném návrhu, který vám má být na nadcházejícím zasedání zastupitelstva předložen ke schválení, byla většina našich připomínek zcela či částečně přijata.

Jsou však tři oblasti, kde naše připomínky nepadly na úrodnou půdu. Jejich podstata by vás přesto mohla zajímat. Před schválením máte ještě možnost požadovat změny v návrhu, případně alespoň klást fundované dotazy.

(1) Odůvodnění ekonomického smyslu dopravních staveb

Větu, která je v bodu P 113, jsme navrhli následovně rozšířit (zvýrazněno tučně):

Návrh a přestavba dopravní infrastruktury města bude z hlediska ekonomické a technické náročnosti navržena přiměřeně k velikosti města a realizačním podmínkám a bude podložena dostatečně přesvědčivou kalkulací ekonomické realističnosti z hlediska výstavby i provozu.

Tento náš návrh je navrženo nepřijmout s odůvodněním, že to je „nad rámec územního plánu“ a že „stávající formulace bodu P 113 je v tomto smyslu dostačující.“

Domníváme se, že jestliže má být požadováno, že dopravní infrastruktura „bude z hlediska ekonomické a technické náročnosti navržena přiměřeně k velikosti města a realizačním podmínkám“, zpracovatel bude muset mít nějaké rámcové úvahy a propočty, aby si byl jistý, že je požadavek splněn. Dává proto smysl výslovně požadovat, aby takovou kalkulaci učinil součástí návrhu územního plánu. Veřejnost a zastupitelé budou takové podklady potřebovat při projednávání a schvalování návrhu územního plánu.

Navrhujeme proto zastupitelům, aby bod P 113 v tomto duchu doplnili. Samozřejmě lze použít jiné znění, například požadovat „podklady rámcově dokládající ekonomickou realističnost“ a podobně.

(2) Silniční spojení Bukov – Předlice

V bodě P 117 jsou vybraná témata z oblasti silniční dopravy. Podle prvních dvou odrážek má být pozornost věnována:

  • průchodu komunikace I/30 z prostoru Labského nábřeží přes Severní Terasu a Všebořice přes MÚK Úžín,
  • propojení čtvrti Bukov a Předlice tak, aby nebyl narušen urbanistický celek Klíše a zároveň nebyla narušena prostupnost území obytného celku Klíše – krajina Střížovického vrchu

My bychom druhou z citovaných odrážek (propojení čtvrtí Bukov a Předlice, které může snadno vést k návrhu tunelu pod Střížovickým vrchem) ideálně vyškrtli. Pokud se ale rozhodnete neškrtat, navrhujeme alespoň za druhou z odrážek přidat doplnění v tomto smyslu: „(tuto a předchozí odrážku řešit ve vzájemné souvislosti)“

Úsek komunikace I/30 z Bukova k dálnici D8 a dále dálnice D8 ke sjezdu na Předlice je propojením Bukova a Předlic, a pokud návrh územního plánu navrhne zlepšení průchodu I/30 přes město, mohlo by to hospodárně řešit požadavek na propojení Bukova a Předlic i z pohledu těch, kdo jsou se současným stavem nespokojeni.

(3) Městský jez a překladiště v centru?

Naše připomínky byly zamítnuty u několika souvisejících bodů, které do návrhu vnášejí spornou myšlenku výstavby překladiště silnice-voda-železnice v těsném sousedství centra města – v prostoru mezi západním nádražím a Žižkovou ulicí, s proměnou ústí řeky Bíliny v masivní „přístavní bazén“ a patrně s výstavbou městského jezu na Labi, aby se mezi střekovskými zdymadly a soutokem Labe s Bílinou stabilizovala hladina.

Může to znít šíleně, a je to možná ještě šílenější. V materiálech, které projednala rada města dne 18. 10. 2021, byl pod bodem 8 zveřejněn zápis z jednání města se Správou železnic a Ředitelstvím vodních cest, kde se objevilo mj. následující vyjádření tehdejšího náměstka města:

Hausenblas - pristaviste na Biline.jpg

V předloženém návrhu zadání územního plánu jsou následující body:

  • P 124. Návrh územního plánu vytvoří předpoklady pro zajištění stabilní vodní hladiny v Ústeckých přístavech.
  • P 127. Územní plán prověří a kriticky posoudí vhodnost umístění nákladního přístavu na řece Bílině s ohledem na dopravní vazby na uvažovaný dopravní terminál v prostoru západního nádraží a silničního napojení na dálnici D8 se zohledněním zákonem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny.
  • P 162. V územním plánu bude kriticky prověřeno umístění přístavu na řece Bílině a související vodní cesty k řece Labi s návazností na silniční dopravu v prostoru Žižkovy ulice a železniční dopravu v prostoru železniční stanice Ústí nad Labem – západ.
  • P 163. V územním plánu bude prověřeno umístění vodní stavby či úprav vodního toku v intravilánu města Ústí nad Labem pro zajištění stabilní vodní hladiny ve stávajících, případně v navržených přístavech.
Žádáme vás, zastupitele, abyste tuto závažnou problematiku dobře uvážili. My bychom tyto body z návrhu vyškrtli. Území kolem řeky Bíliny bychom mnohem raději viděli využité důsledně ve smyslu bodu P 47: „Návrh územního plánu vytvoří předpoklady pro realizaci zeleného pásu kolem řeky Bíliny s cílem propojení Jezera Milada a labského nábřeží.“

Pokud se přesto rozhodnete záměr nákladního přístaviště a významných technických úprav soutoku Bíliny a Labe v návrhu zadání ponechat k prověření, bylo by podle našeho názoru přinejmenším vhodné je doplnit v tomto smyslu:
  • K bodu P 124 a P 163 doplnit: Případný návrh umístění vodní stavby či úprav vodního toku bude zahrnovat kalkulaci investičních a provozních nákladů navržených staveb či úprav a také popis jejich předpokládaných kladů, záporů, příležitostí a hrozeb.
  • K bodům P 127 a P 162 doplnit: Případný návrh umístit nákladní přístav na řeku Bílinu doprovodí popis předpokládaných kladů, záporů, příležitostí a hrozeb takového řešení, včetně důsledků pro prostupnost území a životní prostředí, dopadů na životaschopnost stávajících přístavů ve městě a eventuálních finančních důsledků pro rozpočet města.

Jsme přesvědčeni, že pokud návrh územního plánu bude obsahovat uvedená řešení (přístav, jez, úpravy Labe či Bíliny), zastupitelé i veřejnost budou potřebovat alespoň základní informace ohledně jejich předpokládaných kladů a záporů a finanční náročnosti, až se bude návrh územního plánu projednávat a schvalovat. Považovali bychom za nezodpovědné požadovat prověření takových záměrů, aniž by město zároveň požadovalo potřebné odůvodnění případného návrhu.

S pozdravem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (předseda Stop tunelům, z. s.)

 

Přílohy ke stažení:

 © 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz