09.09. 2011

Kdo vybral tvůrce územního plánu?

Dne 5. června 2008 rada města přijala usnesení č. 283/08, jímž schválila zadávací a kvalifikační dokumentaci, kterou pro město připravila firma Varia, a určila členy hodnoticí komise pro výběr zpracovatele územního plánu:

Usnesení 283/08 (5. června 2008)
Zadávací a kvalifikační dokumentace veřejné soutěže na služby k akci „Územní plán Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. zadávací a kvalifikační dokumentaci veřejné soutěže na služby k akci „Územní plán Ústí nad Labem“ dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. harmonogram výběrového řízení dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

B) jmenuje

1. hodnotící komisi veřejné zakázky, která plní současně i funkci komise pro otevírání obálek ve složení:

členové:
a) Jan Řeřicha
b) Mgr. Arno Fišera
c) Ing. Leoš Nergl
d) Ing. Luboš Pauer
e) JUDr. Milan Bartoš
f) Ing. arch. Zdeněk Šťastný
g) zástupce OHK

náhradníci:
h) Ing. Libor Turek, Ph.D.
i) Bc. Milan Bartůněk
j) Mgr. Romana Habrová
k) Ing. Ivana Bobrová
l) JUDr. Anna Karfíková
m) zástupce KÚP MmÚ
n) zástupce OHK (jiný)

C) ukládá

1. Ing. Luboši Pauerovi, vedoucímu odboru územního plánování MmÚ

a) vyhlásit veřejnou zakázku dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., a souvisejících předpisů, v souladu s bodem A) 1. usnesení
T: dle harmonogramu viz Příloha č. 2

Dnes 23. června 2008 město Ústí nad Labem vyhlásilo užší výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. Do 25. července byly přijímány žádosti. Ve lhůtě bylo podáno 5 nabídek. Dne 28. července komise vyhodnotila předložené nabídky. Podáno bylo pět nabídek, avšak podle komise jen tři zájemci splnili požadované kvalifikační předpoklady:

  • Sdružení ARCADIS, CASUA a ing. arch. Petr Vávra
  • CITYPLAN spol. s r. o.
  • DHV CR, spol. s r. o.

Nabídky na plnění veřejné zakázky na služby „Územní plán Ústí nad Labem“ byly přijímány do 17. září 2008. Doručeny byly tři obálky s nabídkami. Dne 18. září proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska požadavků stanovených zákonem a zadavatelem pro plnění veřejné zakázky z hlediska úplnosti. Všechny nabídky kontrole úplnosti vyhověly.

Dne 29. října 2008 posoudila hodnotící komise tři nabídky z hlediska splnění požadavků stanovených zadavatelem pro plnění veřejné zakázky. Všechny tři nabídky požadavkům zadavatele vyhověly. Hlavním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky (45 %), poté smluvní pokuta při nedodržení termínu jednotlivých fází (30 %) a konečně jednorázová pokuta za nečinnost (25 %). Na základě výsledků hodnocení byl vybrán uchazeč, který předložil nejvýhodnější nabídku – Sdružení ARCADIS, CASUA a ing. arch. Petr Vávra.

Výsledek výběrového řízení schválila rada města:

Usnesení 616/08 (30. října 2008)
Schválení výsledku výběrového řízení a přidělení veřejné zakázky „Územní plán města Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. výsledky výběrového řízení na zpracovatele územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem a přidělení veřejné zakázky vítěznému uchazeči: Sdružení ARCADIS, CASUA a ing. arch. Petr Vávra za nabídkovou cenu 34 295 800,- Kč, vč. DPH

B) ukládá

1. Ing. Luboši Pauerovi, vedoucímu odboru územního plánování

a) zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem Sdružením ARCADIS, CASUA a ing. arch. Petr Vávra zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli
T: 30.11.2008

2. Mgr. Janu Kubatovi, primátorovi města

a) uzavřít za zadavatele – Statutární město Ústí nad Labem, smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení Sdružením ARCADIS, CASUA a ing. arch. Petr Vávra na zpracovatele územního plánu města Ústí nad Labem
T: 30.11.2008

Dne 27. listopadu 2008 byla s vítězem výběrového řízení podepsána smlouva o dílo na zpracování územního plánu Ústí nad Labem.© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz