05.08. 2011

Reakce šéfů koaličních stran na Srpnovou výzvu

Jan Řeřicha (ODS):

1. Vysvětlete své plány

Bezprostředně po veřejném projednání ÚP jsem diskutoval s občany Bukova, kde jsem zcela jasně řekl, že tunely vnímám jako problematické. To jsem znovu zdůraznil i na následném jednání Zastupitelstva města. Naše Prohlášení není jen populistickým výkřikem, ale je podloženo odborným výkladem. Zastupitelé ODS mohou prohlásit, že jsme naše Prohlášení vydali po zvážení všech možných variant. Nyní se již řeší pouze detaily. Tvrzení Srpnové výzvy o nereálnosti řešení není pravdivé, je zavádějící a vyvolávající zbytečný neklid mezi občany.

2. Posuňte termín

Zastupitele ODS chápou, že iniciátory Srpnové výzvy udivuje, že je naší snahou schválit ÚP ještě v letošním roce. Jsme přesvědčeni o tom, že celá akce je z velké části ovlivněna snahou zviditelnění sebe sama a názor zastupitelů ODS tuto jejich snahu příliš nepodporuje. Byla nalezena varianta toto umožňující, bez dalších finančních nákladů a časových posunů.

3. Zasaďte se o moderní evropské město

Koncepci dopravního řešení navrhli odborníci v oblasti dopravy, dlouhodobě je komunikována i v rámci  Dopravního generelu, byla představena před rokem a půl veřejnosti. Navržené řešení vychází ze současných trendů, navíc s výhledem na budoucí rozvoj dopravy. Vidíme na mnoha místech Evropy, že varianta vyvedení dopravy mimo město (pokud je možné), či pod povrch, je variantou velmi často používanou. Také v rámci evropského projektu CIVITAS budou řešeny konkrétní detaily dopravního řešení. Naše město je v rámci tohoto projektu hodnoceno velmi dobře, což dokládá správnost navrhovaných kroků v oblasti dopravy všeobecně.

4. Aktivně informujte veřejnost

Veškeré prezentace ÚP, včetně jednotlivých kroků byli a nadále i budou, zveřejňovány na webu města, na jednáních zastupitelstva, články v tisku... Je zřízena funkce pověřeného zastupitel pro ÚP, kterým je radní Martin Svoboda. Mohou se na něho obracet jak zastupitelé, tak i občané. Je také možnost komunikace s odborem územního plánování a správy majetku. Jeho pracovníci jsou na dotazy veřejnosti připraveni. Město jistě není zodpovědno za chování jednotlivých zaměstnanců zpracovatele ÚP.

Po dopracování našeho návrhu, bude naše řešení předloženo zastupitelům, kteří na zastupitelstvu rozhodnou, jak postupovat dále. Zdůrazňuji, že je naší prioritou nepoškodit občany v jejich majetkových právech. Již dnes víme, že je to možné. Chceme jít touto cestou.

 

Zdeněk Kubec (SZSP):

1. Od prvního okamžiku jsme proti variantě tunelů, které znehodnocují majetek, neodpovídají aktuálním evropským standardům a mají řadu nedostatků. Náš názor jsme potvrdili na jednání všech zastupitelů SZSP k tématu tunelů, navíc MVDr.Král poměrně transparentně proti tunelům a aktuálnímu stavu přípravy projektu vystupoval na zastupitelstvu města, které projet „tunely" projednávalo. Nemáme potřebu rozhodovat ukvapeně, nechceme být tlačeni termínem 31.12.2011 nebo dalšími termíny. Pracujeme na projektu roku cca 2050 a tomu musí vše odpovídat. Současně jsme si vědomi, že v roce cca 2050 bude v ÚL zásadně odlišná dopravní a demografická situace a minimálně z tohoto důvodu nechceme kopírovat neexistenci parkovišť, nedodimenzované komunikace a další fatální produkty doby minulé, myslím socialistického plánování. Zde věříme odborníkům, ale ani dopravní odborníci nesmějí zasahovat do majetku žádného z občanů našeho města.

2. Věřím, že jsem odpověděl k termínu projektu, obsahu projektu a užitkové formě projektu v minulé otázce.

3. Za SZSP plný souhlas, ale opět, aniž jsem četl tuto otázku, obdobně jsem odpověděl v první tezi.

4. Opět souhlas a podotýkám, že naši zástupci byli na všech veřejných projednáváních a myslím, že směrem k zásadní iniciativně našich kandidátů (MVDr.Král,  Mgr.Jelínek, Kubec) je sounáležitost s touto tezí samozřejmostí.

 

Arno Fišera (ČSSD):

ČSSD v přípravě nového územního plánu žádné názorové posuny nedělá, 11.11.2011 byl zastupitelstvem města do funkce určeného zastupitele pro projednání všech územně plánovacích dokumentací města zvolen pan radní Svoboda Martin /ODS/, který je logicky s investičním náměstkem Řeřichou /ODS / odpovědný za přípravu a prezentaci občanům a zastupitelstvu.

Konzultace o generelu dopravy neprobíhaly a k připravovaným řešením včetně tunelů jsme neměli žádné podklady,po obdržení materiálů do zastupitelstva, jsme na zastupitelstvu jasně vyjádřili nepřipravenost podpořit budoucí generel dopravy v navrhovaném novém územním plánu  tak jak byl předložen.

Vyžádali jsme si možné dopady na obyvatele dotčených lokalit ,které jsme do dnešního dne neobdrželi a  byly by pro nás nepřijatelné.

Informovat veřejnost o strategických záměrech pokud se na nich podílíme je pro nás samozřejmostí.© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz