25.05. 2012

Laďka Filipová: Mateřské školky - takové vpravdě okrajové téma

Jak naše město reaguje na déle trvající nedostatek míst ve školkách?

Již několik let se mladé rodiny v našem městě potýkají s problémem, najít volné místo ve školkách. O tom, že v posledních letech rodilo více dětí než dříve, se ví. Jak náš magistrát tuto situaci (ne)řeší? Pro srovnání jsem několika městům zhruba o stejné velikosti jako Ústí položila několik otázek:

  • Kolik bylo v letech 2005-2011 vytvořeno nových míst v mateřských školkách zřizovaných magistrátem města?
  • Byla otevřena nějaká nová školka zřizovaná magistrátem?
  • Kolik finančních prostředků na to bylo vynaloženo?
  • Existuje ve Vašem městě nějaká koncepce rozvoje předškolního vzdělávání a koncepce rozvoje základních škol?

Odpovědi jsou shrnuty v následující tabulce. Veškeré údaje se týkají období let 2005-2011. Otazník znamená, že na danou otázku nebylo odpovězeno.

 

město

počet nových míst v MŠ

počet nově zřízených MŠ

částka vynaložená na zřízení nových míst v MŠ / nových MŠ

koncepce rozvoje předškolního vzdělávání

částka účtovaná za požadované informace (Kč)

Ústí nad Labem

8

0

63 665,40 / 0

ne

187

Hradec Králové

430

1

21 153 000 / 17 000 000

ano

0

Liberec

480

1

? / asi 30 000 000

ano

0

Olomouc

265

0

25 340 000 / 0

?

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky vyplývá, že všechny magistráty, kromě magistrátu města Ústí nad Labem, zareagovaly na zvyšování přirozeného přírůstku adekvátně situaci a snažili se ji řešit úpravami stávajících školek, zvětšováním kapacit či zřizováním školek nových.

Z údajů uvedených v tabulce je tedy patrný nejen značný nezájem našeho města řešit operativně potřeby obyvatel, ale také absence vize směřování předškolního vzdělávání. Jen zajímavostí nesouvisející s tématem jsou pak náklady na uhrazení požadovaných informací.

Je zřejmé, že zkvalitnění předškolní výchovy by mělo nejen pozitivní sociální dopad, ale projevilo by se zcela jistě i ekonomickým přínosem pro město, ať již v podobě nových pracovních míst či spokojených mladých lidí žijících v Ústí nad Labem a odvádějících ze své práce městu daně.

 

 

Zajímá mě, proč naše město za poslední léta pro řešení tohoto problému nic nepodniklo. Zaslala jsem tudíž tuto otázku s výše uvedenými údaji našim zastupitelům. Těm, kteří odpověděli, jsem položila doplňující otázku. Zde jsou (doslovné) přepisy odpovědí:


Arno Fišera (ČSSD - radní statutárního města)

Odpověď (27.4.2012): Dobrý den,děkuji za Vaši práci s tabulkou a jsem rád že tuto problematiku nemá na starosti paní Kubcová ,ODS školky rušila a je nutno na přechodnou potřebu kapacitu zvýšit. Požádal jsem primátora o řešení a je také pro.

Doplňující otázka: Ráda bych se Vás ještě zeptala, zdali jste již podnikla nějaké konkrétní kroky při řešení problému školek nebo zda již víte, jak budete v této věci postupovat.

Odpověď (14.5.2012): Odbor školství,který v ÚL ani nebyl,jsme po odvolání náměstků za ODS zavedli. Vedením města se musí podařit zajistit peníze do rozpočtu a způsob navýšení míst v MŠ /rekonstrukce ,kontejnery atd.,pro konkrétní kroky se prosím obracejte na vedení města.

 

Jana Pyšná (ODS)

Odpověď (3.5.2012): Přečetla jsem si Váš mail a naprosto Vás chápu. Jsem také matkou 2 malých dětí a není to tak dávno, co se mi podařilo umístit je do MŠ. Nicméně toto problematiku zejména maminek, co chtějí, ale nemohou normálně nastoupit do zaměstnání, jakmile jejich dítě dovrší 3 let, velmi dobře znám a věřte, že bych navýšení míst velmi uvítala.

Ještě před rozpadem koalice ve vedení města usilovala náměstkyně Kubcová o navýšení míst v MŠ. v současnosti je situace taková, že návrh by měl "projít" Radou města a poté být schválen zastupitelstvem. Bohužel se domnívám, že priority vedení města jsou jiného charakteru a pokud by se týkaly navýšení míst v MŠ budu velmi mile překvapená a všemi 20 pro.

Přesto se pokusím, i se svými kolegy, se touto problematikou zabývat, pokusíme se udělat, co bude v našich silách.

Asi jsem vás velmi neuspokojila, reálné řešení neumím sama za sebe nabídnout, ač bych teoreticky velmi dobře uměla. Rozhodně vám mohu slíbit, že se budeme na našem zasedání klubu zastupitelů za ODS totuto problematikou zabývat a třeba
to bude zrovna jeden z prvních krůčků.

Doplňující otázka: Ráda bych se Vás ještě zeptala, zdali jste již podnikla nějaké konkrétní kroky při řešení problému školek nebo zda již víte, jak budete v této věci postupovat.

Odpověď (14.5.2012): Já osobně sama žádné kroky, které by vedly k navýšení míst či rozšíření školek, nejsem schopna vést. Každý úkon más svůj postup, nejde, aby jeden zastupitel schválil navýšení míst. Vše musí být řádně projednáno na radě města, kde nejsem. Jsem pouze zastupitel. Pokud by v programu jednání zastupitelstva byl zařazen bod, který by vedl
k řešení daného problému, jistě jej podpořím.

Doporučuji vám oslovit náměstky primátora, kteří jsou zodpovědní za školky a mají je ve své gesci. Navíc správcem rozpočtu a jeho sestavení je v rukou pana primátora, rozpočet na letošek byl schválen.

Psala jsem Vám, že se musíte obrátit na vedení města, tzn., Rada města či pan primátor.

 

Stanovisko Klubu zastupitelů ODS ze dne 21. 5. 2012 - podepsáno předsedou Janem Řeřichou

Podporujeme návrh bývalé náměstkyně primátora Mgr. Heleny Kubcové, v jejíž gesci školství bylo, a která již koncem roku 2011 seznámila vedení města s možností navýšení počtu míst v MŠ. Vzhledem k tomu, že město nemá k dispozici dostatek finančních prostředků na výstavbu nové MŠ, představila řešení počítající s nevyužitými prostorami stávajících MŠ Skalnička a Pastelka, které by po menších úpravách (bez nákladných mnohamilionových investic) a dovybavením patřičným nábytkem, splňovaly hygienické normy a mohly tak pojmout dalších 48 dětí.

Tímto způsobem by mohli v Ústí nad Labem vzniknout desítky nových míst v MŠ, navíc poměrně rychle. Domníváme se, že není třeba stavět nové MŠ, protože statistika je neúprosná a populační křivka ukazuje v blízkých letech pokles počtu dětí v MŠ.

Další místa v MŠ vznikají také udělením výjimky z počtu dětí z 24 dětí na 28, o kterou si zřízovatele na školní rok 2012/2013 požádalo 24 ústeckých mateřských škol.

 

Martin Svoboda (ODS)

Odpověď (1.5.2012): Přečetl jsem si Váš email včetně přiloženého dokumentu. Za sebe opravdu nemám problém hlasovat pro zvýšení počtu míst v mateřských školkách. Aniž bych se chtěl vymlouvat, ale tuto problematiku má na starosti paní Bc. Kailová, náměstkyně primátora, případně doporučující Školská komise na Magistrátu UL. Domnívám se, že informace a vyjádření se k dané problematice by měla udělat p. Bc. Kailová. Toto je jednoznačně její gesce.

 

Karola Haasová (TOP 09)

Odpověď (11.5.2012): Teprve dnes jsem vaší zprávu otevřela, přes víkend jí prostuduji. Moc Vám za ní děkuji.

 

Viktor Malinkovič (KSČM)

Odpověď (30.4.2012): děkuji za Váš mail a přiložený dokument. Uvedené srovnání je pro naše město skutečně velmi tristní. Věřte, že se skutečně zasadím o řešení tohoto problému, aby došlo ke zlepšení tohoto stavu. Velmi si vážím Vaší důvěry a oceňuji také Vaši iniciativu v této záležitosti.

Doplňující otázka: Ráda bych se Vás ještě zeptala, zdali jste již podnikla nějaké konkrétní kroky při řešení problému školek nebo zda již víte, jak budete v této věci postupovat.

Odpověď (14.5.2012): Mým prvním konkrétním krokem bude, že na nejbližším jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem chci v diskusi vystoupit a (s využitím právě Vašich informací) jednak informovat ostatní zastupitele o tomto palčivém problému a zároveň požádat vedení města o písemné vyjádření, obsahující jejich představu řešení, pokud možno i s nějakým časovým horizontem. Nechci nic předjímat, po odpovědi uvidíme co dělat dál.

 

Hana Bergerová (Severočeši.cz)

Odpověď (1.6.2012): Především se omlouvám za velkou prodlevu, se kterou odpovídám na Váš e-mail, který mne zastihl na delší zahraniční pracovní cestě. Požádala jsem, aby byl Váš dopis, poukazující na nedostatek míst v mateřských školách v Ústí nad Labem, projednán na zasedání Školské komise Rady města dne 2.5.212, kterého jsem se kvůli zmiňované pracovní cestě osobně nezúčastnila. Dle zápisu z tohoto zasedání vyplynulo z projednání Vašeho dopisu několik úkolů, které se objeví na programu příštího zasedání ŠK dne 6.6.2012.

Odpověď (29.6.2012): Ráda bych Vám sdělila, že se Školská komise Rady města na svém posledním zasedání 6.6.2012 opětovně zabývala otázkou nedostatku míst v MŠ v Ústí nad Labem Mimo jiného projednávala možnosti využití bývalých budov MŠ k opětovnému chodu předškolního vzdělávání. O této věci jsem dále 14.6.2012 hovořila s náměstkyní primátora paní Kailovou, která mne ujistila, že se Rada města tímto problémem intenzivně zabývá a v současné době monitoruje možnosti rekonstrukce a znovuotevření několika tříd ve stávajících MŠ. Jedná se o třídy, které v posledních letech nebyly v důsledku demografického poklesu využívány.


Diskuze:

Zatím žádné příspěvky ...
Váš příspěvek do diskuze

Autor: E-mail:
Titulek:
Příspěvek:
Opište kód:
  opište kontrolní kód


Nahoru


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz