Stanovy

Čl. 1
Název a sídlo

Stop tunelům, o. s., (dále jen sdružení) má své sídlo v Ústí nad Labem, ulice Na Valech 3.

Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení

 • Prosazování, podpora a propagace demokratických principů a transparentního rozhodování ve veřejné sféře

 • Prosazování, podpora a propagace principů občanské společnosti

 • Podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí a krajiny

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 • Pořádání seminářů, přednášek, konferencí a dalších akcí pro veřejnost

 • Poradenská činnost pro veřejnost, obce a zájmová sdružení

 • Organizování kampaní a petičních aktivit

 • Účast ve správních i jiných řízeních

 • Vydávání letáčků, textových a/nebo audio-vizuálních publikací

Čl. 5
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou sdružení. O přijetí rozhoduje rada sdružení na svém nejbližším jednání po obdržení přihlášky.

2. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání valné hromady,

 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

 • podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, radě sdružení,

 • úmrtím člena sdružení,

 • zánikem sdružení,

 • vyloučením člena sdružení valnou hromadou členů sdružení v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí radou sdružení porušuje tyto stanovy.

5. Rada sdružení může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6
Organizační uspořádání

 • Valná hromada

 • Rada sdružení

 • Předseda

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo rada sdružení, a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení písemné žádosti. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí obvykle předseda. Z jednání valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje předseda a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům sdružení.

3. Valná hromada má následující pravomoci:

 • Volí radu sdružení, předsedu a místopředsedu, funkční období volených orgánů je dvouleté

 • Doplňuje a mění stanovy sdružení

 • Stanovuje členské příspěvky

 • Schvaluje rozpočet sdružení předkládaný výkonnou radou

 • Schvaluje zprávu o činnosti sdružení předkládanou výkonnou radou a účetní závěrku za předešlý rok

 • Určuje koncepci sdružení a jeho cíle na příští období

 • Rozhoduje o vyloučení člena

 • Volí čestné členy sdružení

 • Rozhoduje o zániku sdružení

4. Rada řídí sdružení mezi jednáními valné hromady. Radu tvoří předseda a místopředseda sdružení a jeden člen, všichni jmenovaní valnou hromadou. Rada sdružení se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce, předseda však svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena rady. Z jednání je pořizován zápis.

Rada sdružení:

 • Rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady

 • Připravuje jednání valné hromady

 • Kontroluje činnost předsedy a případných dalších pracovníků sdružení.

Čl. 7
Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 8
Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně předsedou písemně zmocněný člen sdružení. Předseda je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně, avšak v souladu s usneseními rady sdružení.

Čl. 9
Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá rada. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného radou a schváleného valnou hromadou.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje rada z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace, granty a jiné subvence a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

 

 

V Ústí nad Labem dne 1.7.2011

 


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz