13.07. 2021

Kde je v návrhu zadání nového územního plánu zakopán pes?

Již jen pouze do 16. července 2021 je možné připomínkovat Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem!

Co je příčinou velké části problémů spojených s dopravní částí Návrhu zadání územního plánu Ústí nad Labem? Zdá se, že jejich zdrojem je jedna z podkladových studií, která načrtá dvě megalomanské varianty (jedna je nazvána "realistická", druhá "maximální"). Návrh zadání vychází právě z této studie a nedává zhotoviteli možnost najít takové řešení, které by bylo přiměřené velikosti a geomorfologii města. Pro inspiraci předkládáme znění připomínky, kterou se i vy můžete vyjádřit k nutnosti využívat právě tuto studii pro tvorbu nového územního plánu:

Připomínka:

  • Navrhuji vyjmutí studie Základní komunikační systém a jeho fungování, problémové body - prověření současného uspořádání systému dopravy (Zpracovatel: NDCon s.r.o.) z podkladových materiálů při tvorbě nového územního plánu Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

  • Výše zmíněná studie jednak chybně stanovuje problematické situace a jednak navrhuje řešení, která jsou zcela nevhodná pro relativně malé město (Ústí není mnohamilionová metropole, kde radiální dopravní systémy mají své opodstatnění) s velmi členitým geomorfologickým profilem (Ústí neleží na rovině, nýbrž je rozložené v hlubokých údolích a na návrších). Navrhovaná řešení (jak v „realistické", tak „maximální" variantě) jsou naprosto předimenzovaná (např. vnitřní a vnější okruh s megalomanskými tunely, estakádami a mosty) a povedou k nevratnému narušení životního prostředí a snížení kvality života obyvatel v mnoha lokalitách po celém městě.
  • Návrhy předkládané studií nevratně naruší přírodní charakter Střížovického vrchu, vrchu Holoměř, údolí Klíšského potoka jak ve čtvrti Klíše a Bukov, tak v přírodní oblasti mezi Božtěšicemi a Strážkami, ohrozí unikátní charakter labského údolí (stavbami dalších mostů a portály a nájezdy do tunelů pod Větruší a čtvrtí Střekov), prakticky povedou k likvidaci Mánesových sadů a k vytváření dalších bariér v krajině.
  • Zapracování návrhů do nového územního plánu a jejich případná realizace povede ke snížení cen veškerých nemovitostí v dotčených lokalitách, a tím i snížení kvality života v nich, včetně narušení podnikatelských aktivit.
  • Návrhy z této studie jsou v příkrém rozporu s mnoha požadavky z Návrhu zadání územního plánu Ústí nad Labem, např. záměr řešit nedostatek kvalitních a atraktivních stávajících ploch veřejné zeleně a veřejného prostranství v bodu P 10; bod P 13, P 14, první věta z požadavku P 113 a řada dalších.
  • Zásadní potřebu obchvatu města již v tuto chvíli uspokojuje existující dálnice D8. Vhodnými „smart" dopravně technickými opatřeními je možné motivovat řidiče k jejímu většímu využívání a tím odlehčit mnoha obytným a rezidenčním lokalitám (centrum, Klíše ad.).
  • Obě navrhované varianty ("realistická" i "maximální") absolutně neodpovídají finančním možnostem města, jejich případná realizace by město uvrhla do nesplatitelných dluhů a podvázala jeho další rozvoj.
  • Obhajobu obou navrhovaných variant není možné postavit na existenci terminálu VRT, neboť ten se rovněž bude týkat jejího vztažení k dálniční dopravě, popř. jiných lokálních dopravních uzlů nádraží, stanic MHD, parkovišť apod.
I přes dílčí pozitivní návrhy negativa této studie pro obyvatele města jednoznačně a výrazně převažují, navrhuji proto jejich vyjmutí z podkladových materiálů pro tvorbu nového územního plánu.

 

Zde je možné si stáhnout FORMULÁŘ PŘIPOMÍNKY, do něhož můžete vložit text vaší připomínky (stahujte "Uložit jako" přes pravé tlačítko myši). Poznámka: Kolonky "Katastrální území" a "Čísla pozemkových parcel" v tomto případě není třeba vyplňovat.

Bližší informace ke způsobu podání připomínky a další najdete na této naší INTERNETOVÉ STRÁNCE.© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz