Dopravní podnik bude mít nového ředitele

Zpráva Davida Daduče o průběhu výběrového řízení na ředitele DPmÚL (17.5.2012)

Zdroj: Dopravní alternativa pro Ústí nad Labem

 

Po odvolání Tomáše Krause z pozice ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem byl dočasně řízením DPmÚL pověřen Ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu. Zároveň představenstvo DPmÚL(1) vyhlásilo výběrové řízení na post ředitele DPmÚL a zřídilo komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče.

Jako zástupci sdružení Stop tunelům mi představenstvo dopravního podniku po jistých peripetiích umožnilo být výběrovému řízení přítomen jako pozorovatel (viz pozvánka, kterou jsem obdržel), bez hlasovacího práva a poradního hlasu. Mým úkolem bylo průběh výběrového řízení sledovat a poté informovat veřejnost.(2)

Otevírání obálek

V pátek 11. května 2012 se výběrová komise sešla po 9:00 v zasedací místnosti primátora města, aby rozlepila došlé obálky s přihláškami a dokumenty uchazečů. Komise pracovala v následujícím složení:
 • primátor Ing. Vít Mandík (ČSSD)
 • člen představenstva DPmÚL MUDr. Vladimír Novák (TOP09)
 • Ing. Martin Ohňaník, zástupce ČSOB, banky financující DPmÚL(3)
 • doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., zástupce dopravní fakulty ČVUT
Kromě mě byla jednání komise přítomna ještě Mgr. Radka Opavová, asistentka výkonného ředitele DPmÚL, která jednání zajišťovala organizačně. Jednání komise řídil dr. Novák.

Jak už psal Ústecký deník, došlo jedenáct obálek. Po rozlepení obálek a prostudování jejich obsahu komise pro nesplnění podmínek čtyři uchazeče vyřadila. Na tom, že čtyři uchazeči nesplnili vypsaná kritéria se komise shodla jednomyslně, nikdo nevyjádřil pochybnosti. Ani já jsem neměl důvod o správnosti rozhodnutí komise pochybovat.

Pohovory s uchazeči

Ke druhému kolu výběrového řízení se komise sešla v úterý 15. dubna 2012 od 9:00 v zasedací místnosti Rady města Ústí nad Labem. Komise se sešla v následujícím složení:
 • předseda představenstva Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. (TOP09)
 • člen představenstva DPmÚL MUDr. Vladimír Novák (TOP09)
 • Ing. Martin Ohňaník, zástupce ČSOB, banky financující DPmÚL(3)
 • doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., zástupce dopravní fakulty ČVUT
 • Ing. Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic
Kromě mě byla jednání komise opět přítomna Mgr. Radka Opavová, která jej zajišťovala organizačně. Jednání komise řídil dr. Zavoral.

Komisi se představilo postupně všech sedm uchazečů (šest mužů a jedna žena), kteří prošli do druhého kola. Každý z uchazečů se představil a nastínil svou koncepci rozvoje podniku (jeden z uchazečů měl připravenou prezentaci v PowerPointu, kterou promítl). Výběrová komise každému z uchazečů položila několik otázek, obvykle ve vztahu ke koncepci, jíž se uchazeč prezentoval. Nejčastější otázkou, kladenou dr. Zavoralem, bylo, jak by uchazeč hodlal snížit náklady DPmÚL a jak by přistupoval k jednáním s odbory, pokud by se stavěly proti úsporným opatřením. Každý z uchazečů strávil před komisí asi 20 minut.

Hlasování

Po pohovorech proběhla krátká diskuse, která se soustředila na zkušenosti Ing. Tomáše Pelikána v pardubickém dopravním podniku a na jeho názor na situaci v DPmÚL. O uchazečích výběrová komise nediskutovala. Poté komise tajně hlasovala; každý člen napsal na papír tři uchazeče, od prvního do třetího místa tak, jak by je preferoval. Dr. Zavoral mě požádal, abych hlasovací lístky vybral a umístění uchazečů na těchto lístcích přečetl. To jsem udělal. Následně dr. Zavoral hlasovací lístky zalepil do obálky, která bude součástí zápisu z jednání komise (zápis vyhotoví Mgr. Opavová).

Z výsledků hlasování bylo zřejmé, že jeden z uchazečů získal oproti ostatním výraznou podporu. Dr. Zavoral na můj dotaz uvedl, že výsledky výběrového řízení projedná představenstvo DPmÚL a společně se všemi dokumenty je předá radě města, která podle stanov podniku jmenuje ředitele DPmÚL. To Zavoral uvedl i pro Ústecký deník. Výsledek hlasování výběrové komise je pro radu města doporučením a není závazný. Pokládám ale za pravděpodobné, že se rada města bude názoru výběrové komise držet. Uvidíme. Výběrové řízení podle mého soudu proběhlo bez zádrhelů a podezřelých okolností.Poznámky pod čarou:

(1) Představenstvo Dopravního podniku města Ústí nad Labem je aktuálně ve složení:
 • předseda Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
 • místopředseda Mgr. Arno Fišera
 • Ing. Milan Šlejtr
 • Ing. Vít Mandík
 • MUDr. Blanka Vraspírová
 • MUDr. Vladimír Novák
 • Pavel Boček

(2) Na počátku jednání výběrové komise jsem společně s ostatními přítomnými musel podepsat závazek mlčenlivosti. Nemohu tedy sdělovat jména uchazečů, podrobnosti o nich apod. Můžu ovšem hovořit o složení výběrové komise, o způsobu její práce a o tom, zda jsem její práci považoval za dobře a nestranně odvedenou. Moje zpráva o průběhu výběrového řízení tedy musí spoléhat na důvěru, kterou ve mne a ve sdružení Stop tunelům část veřejnosti má. Avšak vzhledem k tomu, že nutně existuje velká část veřejnosti, která mne ani sdružení nezná nebo nám nedůvěřuje, bylo by dobré, aby napříště o pozorovatelskou účast u výběrových řízení usilovala i další občanská sdružení s důvěrou u jisté části veřejnosti. Aktivní snažení pestré občanské společnosti může pomoci vrátit důvěru lidí ve správu veřejných záležitostí.

(3) Ing. Ohňaník je členem představenstva AZ PALÁC ZDAR a.s. (jde o společnost, která vlastní Palác Zdar na ústeckém Mírovém náměstí, kde sídlí ústecká pobočka ČSOB). Představenstvu společnosti předsedá Jakub Zavoral a plně vlastní ji AZ SANACE a.s. To může být důvodem ke spekulacím o možném vlivu dr. Zavorala na ing. Ohňaníka. Průběh výběrového řízení, jak jsem jej mohl sledovat, tomu ovšem nijak nenasvědčoval.


© 2011 Stop tunelům | tel: +420 732 921 250 | info@stoptunelum.cz